close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Side Logo Side Logo
Directe hulp ยท 2019

In oktober 2018 brachten Job Kaihatu, tezamen met Gaby Kaihatu, Truus Hermkens en Rebecca Sopacuwa een eerste bezoek aan de scholen van de stichting Sjaki-Tari-Us op Bali. Job heeft bij Fonds Kind & Handicap een aanvraag ingediend om het muziekproject op te kunnen starten na een eerder bezoek van de scholen tijdens een vakantie op Bali met zijn vrouw Gaby. Zij voelden zich zeer verbonden en hadden het gevoel een bijdrage te kunnen leveren, mede vanuit hun netwerk en expertise. Met het meevragen van Truus en Rebecca voor dit project had hij een mooi en fijn vrijwilligersteam bij elkaar. Inmiddels loopt het project ruim een jaar en heeft het team in oktober 2019 een 2e bezoek gebracht aan de scholen op Bali. Enerzijds om te kijken hoe het verloopt en anderzijds om weer een extra stap te kunnen maken.

 

Onderlinge kennisuitwisseling

 

Het bezoek was zeer positief. Meerdere doelstellingen van het project bleken al ruimschoots gehaald te zijn. De eerste was dat de teachers en assistenten van de 2 locaties van Sjaki-Tari-Us elkaar beter zouden leren kennen via persoonlijk contact. Want op die manier kan het leertraject op afstand veel makkelijker en effectiever verlopen. En dat is gelukt én pakt positief uit: kennismaking met de beide teams heeft ertoe geleid dat er meer onderling contact is om kennis en ervaring uit te wisselen. Regelmatig wordt er bij het andere team meegekeken tijdens de lessen en de lesmethode wordt geëvalueerd. Op die manier wordt op een soepele manier de groei van beide teams gerealiseerd. En dat komt uiteindelijk de kinderen natuurlijk ten goede!

 

Opleidingstraject op maat

 

De tweede doelstelling was om goed in beeld te krijgen welke leermogelijkheden de leraren van Sjaki-Tari-Us hebben. Niet voor iedere leraar is het leertraject hetzelfde, iedereen is anders. Daarom is goed gekeken naar de potentie van iedere teacher en is een soort op maat opleidingstraject gemaakt. En ook dat is gelukt. De Nederlandse leraren die als vrijwilliger bij Sjaki-Tari-Us werken om kennis en vaardigheden uit te wisselen zijn heel actief aan de slag gegaan. De trajecten die ingezet zijn, zijn door alle teachers en assistenten opgepakt en lopen ook door als Gaby, Rebecca, Truuse en Job er niet zijn.

Werken aan inclusie

 

In Indonesië rust nog een taboe op mensen met een handicap. In de meeste gevallen worden zij zoveel mogelijk apart gehouden van het gewone leven. Sjaki-Tari-Us werkt hard om ervoor te zorgen dat er meer acceptatie en begrip komt voor kinderen met een handicap. Want ook zij moeten mee kunnen doen in de maatschappij. Daarom is het van belang om mensen met en zonder beperking kennis met elkaar te laten maken. Om die reden is er tijdens het bezoek in oktober 2019 contact gezocht met de reguliere school Bali Hati op Lodtunduh. Hopelijk kan bij een volgend bezoek de samenwerking met deze school meer vorm krijgen. Dit is iets waar de school zelf overigens ook om vroeg, wat natuurlijk al een positief en zeer hoopvolteken is dat we meer verbinding tussen regulier en speciaal onderwijs kunnen maken.

 

Samenwerking 

 

Het doel is om een gezamenlijk project op te zetten tussen beide scholen. De ervaring hier in Nederland leert dat kinderen en onderwijzend personeel daardoor veel van elkaar leren en dat er een draagvlak ontstaat met wederzijds begrip en respect. Het zorgt ervoor dat iedereen gezien wordt. Met het oog op de toekomst ligt er de wens dat Bali Hati de school van Sjaki-Tari_us op Lodtunduh zelfs gaat overnemen. Er zijn al wat voorzichtige gesprekken gevoerd die hoop bieden voor de toekomst. Als dit gerealiseerd zou kunnen worden, dan zou dat een geweldig en uniek eindresultaat zijn. Juist in een samenleving waar nog zo hard gewerkt moet worden aan inclusie!

De wereld groter maken

 

De vierde doelstelling van het muziekproject is om stagiaires meer in te zetten op het gebied van muziek, naast hun huidige takenpakket. Momenteel is er een nieuw bestuur bij de Stichting Sjaki-Tari-Us. Eén van de taken is het opzetten van een goed traject voor stagiaires met een duidelijke vraag betreffende ondersteuning en vanuit een geborgd leertraject. Dus aan deze doelstelling wordt hard gewerkt. Dat geldt ook voor de laatste doelstelling, namelijk het opzetten van een VLOG traject tussen de kinderen op Bali en kinderen in Nederland. Het idee is om één keer per maand contact te leggen met elkaar, in de klas. Nederland is hier al klaar voor met de beschikbare ICT middelen. Dankzij een extra donatie voor ICT kan in Bali nu ook met dit plan gestart worden. Binnenkort zullen daar vast en zeker de resultaten van te zien zijn!

 

Instrumenten waar je vrolijk van wordt

 

Bij dit muziekproject zat ook een extra mogelijkheid om instrumentarium aan te schaffen. Er is eerst gekeken naar de wensen en behoefte van de scholen. Op basis daarvan zijn een aantal instrumenten aangeschaft, zoals boomwhackers en klankstaven, gitaren, keyboards en ukeleles. Daarbij is natuurlijk ook gedacht aan de mogelijkheden die de kinderen hebben. Zo wordt bijvoorbeeld bij alle instrumenten gebruik gemaakt van kleurcoderingen, om het voor de kinderen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Op de foto’s is te zien voor hoeveel plezier en enthousiasme dit muziekproject zorgt.

Gemotiveerd om door te gaan

Al met al zijn de resultaten van het muziekproject na een jaar erg positief en zeer motiverend om door te gaan. Het actief betrekken van de ouders is juist iets moois wat vanuit muziek gestimuleerd kan worden. Muziek is namelijk in eerste instantie communicatie en daarom een wereldtaal die iedereen begrijpt. Participeren is dan ook makkelijker te initiëren. Toch is het ook best bijzonder, want het actief betrekken van ouders bij schoolprojecten van de kinderen is geen vanzelfsprekendheid op Bali.

Deel dit artikel: