close icon

Hi! Ben je naar iets op zoek?

Privacy Statement

Hoe wij omgaan met jouw privacy. 

Stichting Fonds Kind & Handicap is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens en hecht veel waarde aan de bescherming van deze gegevens. Fonds Kind & Handicap gaat daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw gegevens om. In deze privacy policy kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Een versie van ons Privacy Statement in PDF is ook beschikbaar.

Gebruiksvoorwaarden en privacy

Wij willen je informeren over de verwerking van je gegevens

Stichting Fonds Kind & Handicap (Fonds Kind & Handicap), voorheen Stinafo, Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en hecht veel waarde aan de bescherming van deze gegevens. Wij gaan daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw gegevens om. Dit betekent dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, diefstal of verlies en dat we de gegevens zullen verwijderen, indien wij ze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

In deze privacy policy kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

Fonds Kind & Handicap verzamelt persoonsgegevens:

 • als je de website www.fondskindenhandicap.nl, www.stinafo.nl en www.sfihg.nl bezoekt
 • bij deelname aan evenementen en activiteiten
 • bij het aangaan van een donateurschap, periodieke schenking of het doen van een donatie
 • bij het abonneren op de Fonds Kind & Handicap nieuwsbrief
 • bij het doen van een hulpaanvraag, het aangaan van een sponsoring of samenwerking
 • als je (vrijwilligers)werkzaamheden voor ons doet
 • bij informatieverzoeken of klachten
 • indien je telefonisch, schriftelijk of per email contact met ons opneemt
 • als jij je op andere wijze bij of via een van onze communicatiekanalen aanmeldt

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

 • naam, adres, postcode, woonplaats, land
 • telefoonnummer(s)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • e-mailadres
 • (bank)rekeningnummer(s)
 • Betaalwijze(n)
 • Machtigingen i.v.m. automatische incasso
 • verrichte betalingen (o.a. bedrag, betaaldatum, betalingskenmerk)
 • de informatie die wij nodig hebben (en die jij ons gegeven hebt) met betrekking tot het aangaan van een sponsoring, een overeenkomst of het doen van een aanvraag tot financiële hulp.
 • welke voorkeuren je hebt en welke toestemmingen je hebt gegeven met betrekking tot onze communicatiekanalen
 • in welke frequentie je per communicatiekanaal wenst te communiceren
 • jouw informatieverzoek of klacht
 • gegevens verkregen via Google Analytics. Onder andere je IP-adres en locatie, maar ook apparaatspecifieke gegevens zoals bijvoorbeeld hardwaremodel, versie besturingsysteem, etc.

Wij verzamelen op onze websites enkel (persoonsgebonden) gegevens voor analytische doeleinden, om gebruiksgemak te optimaliseren en om bepaalde functionaliteiten aan te kunnen bieden, of als je deze vrijwillig aan ons verstrekt. Om de inhoud van onze communicatie en e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast.

 

 

Waar gebruiken wij je persoonsgegevens voor

Fonds Kind & Handicap verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Fonds Kind & Handicap verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

Fonds Kind & Handicap verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de financiële aanvragen, het verwerken van donaties en het realiseren van onze missie zodat we o.a.

 • Jouw sponsoring, hulpaanvraag, donatie(s) en overeenkomsten kunnen verwerken zowel technisch als administratief en financieel.
 • Jou kunnen bedanken voor je donatie en soms ook kunnen vragen om ons (opnieuw) te steunen.
 • Jouw giften en voorkeuren kunnen vastleggen en analyseren ten behoeve van onze management-informatie.
 • Fondsenwervingsacties t.b.v. Fonds Kind & Handicap kunnen verwerken.
 • Bedrijf kunnen voeren
 • Informatie- en beeldmateriaal dat aan Fonds Kind & Handicap is verstrekt kunnen verwerken.
 • Wetten en zelfregulering kunnen toepassen of uitvoeren.
 • Jou kunnen informeren (en om verantwoording af te leggen) over onze activiteiten, projecten en diensten.
 • Geschillen/klachten kunnen behandelen en voor het (doen) uitoefenen van interne en externe controle.
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren.
 • Kunnen bijhouden wie we wel en niet mogen benaderen voor onze campagnes/mailings.
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren.
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren om onze diensten beter te kunnen afstemmen.

Fonds Kind & Handicap gebruikt het emailadres ook om je bijvoorbeeld via social media te bereiken, zodat wij je kunnen informeren over nieuwe campagnes en je kunnen vragen om een donatie. Dit gebeurt alleen indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Als je dit niet wilt, dan kun jij je altijd bij ons uitschrijven.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. Fonds Kind & Handicap hanteert de volgende rechtsgronden:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst
 • om de wet na te leven
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Fonds Kind & Handicap.

Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden.

Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met of inzichtelijk maken voor o.a. de volgende partijen:

 • Intern: medewerkers voor zover ze je gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie
 • Derden: bewerkers, zoals computerservicebureaus, marketing bureaus en partijen die data verwerken, analyseren, valideren of verrijken.

Fonds Kind & Handicap kan dus gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Deze derde partijen kunnen hierbij optreden als verwerker voor Fonds Kind & Handicap. Wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Met derde partijen die voor Fonds Kind & Handicap optreden als verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Voor het overige verstrekt Fonds Kind & Handicap alleen gegevens aan derden in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving .

Jouw persoonlijke gegevens kunnen door andere partijen met ons worden gedeeld, bijvoorbeeld door fondsenwervingssites zoals Whydonate en Geef.nl, als je geld voor ons inzamelt. Bekijk het privacybeleid van de desbetreffende organisatie voor de wijze waarop deze persoonlijke gegevens verwerkt.

Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan genoemd

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden. Fonds Kind & Handicap zal jouw persoonsgegevens dus niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming of zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Worden jouw gegevens beveiligd?

Fonds Kind & Handicap draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wenselijk is voor het doeleinde waarvoor wij je gegevens bewaren en in elk geval zo lang als de wet of specifieke regelgeving vereist.

Wij streven er naar jouw gegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben ter realisatie van onze doelen.

Rechten. Hoe kan jij je gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

Recht op inzien: Je kan Fonds Kind & Handicap verzoeken om mede te delen welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, met welk doel, gedeeld met welke derden/partners, de gehanteerde bewaartermijnen, de bron waarvan eventueel persoonsgegevens buiten jou om zijn verzameld en informatie over eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

Recht op wijzigen : Je kan Fonds Kind & Handicap verzoeken om jouw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen indien deze persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.

Recht op gegevens wissen : Je kan Fonds Kind & Handicap verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer je toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.

Recht op beperking van de verwerking : Je kan Fonds Kind & Handicap verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken door deze tijdelijk alleen op te slaan en niet verder te verwerken, wanneer de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is of in afwachting van de reactie op een verzoek om uitoefening van het recht op bezwaar.

Recht op gegevensoverdracht : Je kan Fonds Kind & Handicap verzoeken om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan een andere organisatie wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd plaatsvindt en is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst.

Recht op intrekking toestemming :
Je kan Fonds Kind & Handicap verzoeken om een eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken.
Je kunt elk bovenstaande recht inroepen. Je verzoek kun je schriftelijk indienen, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We kunnen je verzoek namelijk niet in behandeling nemen als we je niet kunnen identificeren. Maak in deze kopie wel je pasfoto, de strook onderaan, je paspoortnummer en BSN nummer zwart, ter bescherming van je privacy. We nemen je verzoek ook niet in behandeling als je recent een (korter dan 6 maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan, tenzij je een dringende reden hebt.
Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet kunnen voldoen aan jouw verzoek.
Je schrijven kun je richten aan:

Fonds Kind & Handicap
Antwoordnummer 84204
2508 WB Den Haag
of via info@fondskindenhandicap.nl

 

Uitschrijven nieuwsbrieven

Indien je onze digitale nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief of via bovenstaand adres.

Uitschrijven campagnes

Jouw adres, emailadres of telefoonnummer kan door ons worden gebruikt om je te informeren over nieuwe campagnes. In iedere email of na elk telefoongesprek heb je een mogelijkheid om je uit te schrijven van de betreffende communicatievorm. Voor het uitschrijven van communicatie per post kun je bovenstaand adres of emailadres gebruiken.

Links naar websites van derden

Op onze website en op social media staan links naar websites van derde partijen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze websites omgaan met je persoonsgegevens. Wij adviseren je het Privacy Statement van de website die je bezoekt te lezen.

Gebruiken wij cookies?

Een methode die op veel internetpagina's wordt gebruikt om internetpagina’s beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst.

Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast.

Deze website maakt gebruik van cookies met de volgende drie doeleinden:

Functionele doeleinden

Wij maken op deze website gebruik van zogeheten sessie cookies. Sessie cookies zijn functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Hierdoor krijgen we inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken en welke pagina’s worden bekeken. Met die informatie kunnen we onze website zoveel mogelijk optimaliseren en aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze sessie cookies worden na het afsluiten van je browser automatisch verwijderd.

Personalisatie / optimalisatie doeleinden 

Op onze website maken we ook gebruik van tracking cookies . Het doel van een tracking cookie is het verzamelen van informatie over bezoekers en/of hun surfgedrag. Een advertentienetwerk kan bijvoorbeeld een ‘tracking cookie’ op de computer van de bezoeker plaatsen, die ervoor zorgt dat, wanneer er verder wordt gesurft, bepaalde websites (wanneer ze een bepaalde code hebben ingebouwd of wanneer ze deel uitmaken van dit advertentienetwerk) die cookie herkennen en de bezoeker ‘gepersonaliseerde’ advertenties en gerichte online reclame tonen. Het profiel dat ontstaat wordt niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

Analytische doeleinden

Om het gebruik van deze website te meten en analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina heeft. Deze informatie is altijd anoniem, d.w.z. wie wat bezoekt is niet herleidbaar. Deze website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om te rapporteren over de website activiteit aan website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt dus alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen voor een termijn van 180 dagen. Dit is een standaard periode.

Je kunt je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kun je regelmatig de op jouw computer opgeslagen cookies wissen. Je kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Zie hiervoor het privacybeleid van Google

Social Media cookies

Om gerichte posts of advertenties te tonen kan Fonds Kind & Handicap gebruikmaken van de mogelijkheden die social media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals bijvoorbeeld Facebook. Hiervoor kan Fonds Kind & Handicap aan het betreffende platform op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier een e-mailadres of telefoonnummer verstrekken. Door het hashen kan de sociale-media-dienstverlener niet een e-mailadres of telefoonnummer achterhalen, maar wel zorgen dat advertenties op een profiel worden afgestemd als iemand lid is van het betreffende platform, bijvoorbeeld door Fonds Kind & Handicap informatie te tonen. Het platform beschikt hierbij dus niet over gegevens die direct naar iemands persoonsgegevens te herleiden zijn, anders dan de gegevens die reeds aan de aanbieder van het betreffende platform zijn verstrekt of die bij het platform reeds bekend zijn.

Door deze gerichte benadering rondom Fonds Kind & Handicap-campagnes zorgen we ervoor dat men alleen relevante informatie te zien krijgt. Als iemand bezwaar heeft tegen deze werkwijze dat kan diegene dat per e-mail kenbaar maken via info@Fondskindenhandicap.nl onder vermelding van “Afmelden gerichte info via advertentie-platform”.

Bovendien kan iemand zich afmelden voor advertenties bij het betreffende platform; in het geval van Facebook via de privacy instellingen. Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van privacy is te vinden in het privacy beleid van Facebook, onder andere te vinden op: here

De artikelen, foto's en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons of andere tools eenvoudig delen via social media. Voor het functioneren van deze share functionaliteiten wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen. Deze cookies maken het dus mogelijk dat jij als ingelogde gebruiker bij een geselecteerde social media platform de gekozen inhoud van onze website direct kunt delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Fonds Kind & Handicap heeft daar geen invloed op.

Wij plaatsen of kunnen de volgende cookies plaatsen:

 • DoubleClick: Met deze cookies kan worden bijgehouden welke diensten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties aanbieden.
 • Google Ads Conversion: Onze website maakt gebruik van het online wervingsprogramma ‘Google Ads’ en in het kader daarvan vindt Conversion-Tracking plaats. De cookie voor Conversion-Tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde advertentie klikt.
 • Google Dynamic Remarketing: De Dynamic Remarketing service geeft ons de mogelijkheid om advertenties te tonen aan onze bezoekers die onze website al eerder hebben bezocht.
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een gereedschap die onze website tags versterkt met een enkel stukje code en laat ons alles managen vanuit een web interface. Google Tag Manager is gebouwd om aan onze tag behoeftes te voldoen en het werkt met Google en non Google website tags.
 • Facebook Custom Audience: Met deze cookie kunnen we je gepersonaliseerde advertenties tonen, zie voor meer info de Privacy Policy van Facebook.

 • Facebook Pixel: Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens je bezoek aan onze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Zie voor meer info

 • Connect: Deze cookie is ingezet om eenvoudige integratie met verschillende social media websites mogelijk te maken, zie voor meer info

 • Add-this: AddThis is een dienst waarmee een bezoeker pagina's van www.fondskindenhandicap.nl kan delen via vele social media platformen, zoals Twitter, Facebook en degelijke. Voor een gedetailleerde beschrijving, zie

Overige cookies Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Verwijderen van cookies

Wil je geen cookies installeren, dan kun je dit in je browser uitzetten. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie en/of instellingen van je browser.